Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Regulamin

1. Cel zawodów

2. Nazwa imprezy

Velo Toruń

3. Data i miejsce imprezy

06.05.2018, Toruń

4. Organizator

G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Polska

Współorganizator
Copernicus Akademia Michała Kwiatkowskiego
Miasto Toruń
e-mail: info@VeloTorun.com

Oficjalna strona internetowa:
www.VeloTorun.com

5. Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane są w formularzu elektronicznym umieszczonym na stronie: www.VeloTorun.com w okresie 06.01.2018 - 04.05.2018. Zgłoszenia osobiste moga być dokonywane w biurze zawodów w dniach 05 - 06.05.2018

Opłaty startowe:

- dystans RODZINNY - 10 zł/osoba (stała wartość niezależna od terminu wpłaty)

  6 stycznia do 31 stycznia 2018 1 lutego do 31 marca 2018        do 4 maja 2018              
Dystans Mini 59 zł 79 zł 99 zł
Dystans Mega 69 zł 89 zł 109 zł
Dystans Giga 79 zł 99 zł 119 zł

Od 5 maja do 6 maja 2018 roku wyłącznie w biurze zawodów (płatność gotówką) każdy dystans 150 zł

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Dane do przelewów bankowych:
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki

Numer rachunku bankowego
40 1020 5558 0000 8102 3007 1316
Inteligo, Bank Polski Spółka Akcyjna

6. Warunki uczestnictwa

Velo Toruń to ogólnodostępny wyścig szosowy rozgrywany w Toruniu w dniu 6 maja 2018. Uczestnikiem Velo Toruń może być osoba, która spełni następujące warunki:

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzane z własnej winy. 

Prawo do startu w Velo Toruń mają osoby, które ukończyły 18 lat.  W przypadku startu zawodnika poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez akceptację zapisów ujętych w oświadczeniu (link).

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

W zawodach Velo Toruń nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia / dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.

7. Program zawodów

05.05.2018 sobota

12.00 - 20.00 Rejestracja w biurze zawodów, odbiór pakietów startowych dystans GIGA, MEGA, MINI

06.05.2018 niedziela

7.00 - 8.30 Rejestracja w biurze zawodów, odbiór pakietów startowych dystans GIGA, MEGA, MINI
8:00–10:30 Rejestracja zawodników: wyścigi dla dzieci, stoisko Copernicus
8:00–11:00 Rejestracja zawodników: dystans RODZINNY, strefa ŠKODA
09:50, 10:20, 10:50 odprawa techniczna przed wyścigami na dystansach MEGA, GIGA, MINI
10.00 - 15.00 Czas przejazdu na dystansie RODZINNYM
10.00 Start dystansu GIGA, dystans 104 km
10.05 Start dystansu MINI, dystans 35 km
10.20 Start dystansu MEGA, dystans 65 km
10.30 - 11.10 Wyścigi dla dzieci
ok. 11.15 Przewidywany czas przyjazdu pierwszego zawodnika z dystansu MINI
ok. 11.45 Przewidywany czas przyjazdu pierwszego zawodnika z dystansu MEGA
12.00 Dekoracja wyścigów dla dzieci
ok. 12.30 Przewidywany czas przyjazdu pierwszego zawodnika z dystansu GIGA
15.00 Dekoracja dystansu MINI, MEGA, GIGA

8. Wyścig

Wyścig Velo Toruń zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych wokół Torunia. Mapy wyścigu będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.

Start każdego dystansu Velo Toruń we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania imprezy. W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na min. 3 dni przed imprezą.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.

W wyścigu Velo Toruń mogą brać udział osoby poruszające się na technicznie sprawnych rowerach. Zalecana jest kontrola stanu roweru na stoisku technicznym zlokalizowanym w strefie start/meta. Na dystansie GIGA uczestnicy moga używać wyłącznie klasycznych rowerów szosowych, tzw. wyścigowych rowerów kolarskich.

Na trasie RODZINNEJ mogą przemieszczać się dzieci wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie Velo Toruń będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu. Jeśli nie zostanie ustalony inny limit, to obowiązującym jest GODZINA 14:30.

Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy Velo Toruń oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają pełne trasy Velo Toruń i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasach Velo Toruń.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 500 m za poszczególnym bufetem na trasie Velo Toruń. Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy Velo Toruń, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

9. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu

Zawodnicy rezygnujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania Velo Toruń, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 508 060 449) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

10. Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

11. Kategorie wiekowe

Kobiety Mężczyźni
OPEN OPEN
K0: poniżej 18 lat M0: poniżej 18 lat
K1: 18-29 lat M1: 18-29 lat
K2: 30-39 lat M2: 30-39 lat
K3: 40-49 lat M3: 40-49 lat
K4: 50 i więcej M4: 50-59 lat
  M5: 60-65 lat
  M6: 66 i więcej lat

12. Klasyfikacja Zespołowa

Drużyną zgłoszoną do Klasyfikacji Zespołowej ("KZ") może być formalna lub nie formalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do KZ dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności sportowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.

W KZ będą ujęte zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników na jednym z wybranych dystansów (GIGA, MEGA, MINI).

KZ jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn poszczególnych dystansów Velo Toruń. KZ będzie prowadzona dla każdego dystansu osobno. Zwycięzcą w KZ zostanie zespół, którego zawodnicy uzyskają najniższą sumę zdobytych miejsc w klasyfikacji Open danego dystansu.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.

13. Ruch drogowy

Velo Toruń będzie się odbywać przy ograniczonym i/lub zamkniętym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu. 

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy zawodnika.

14. Nagrody

Podczas Velo Toruń w każdej kategorii wiekowej na dystansach GIGA, MEGA, MINI dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody finansowe lub rzeczowe przekazane przez Sponsorów. Dodatkowo przeprowadzona będzie dekoracja w kategorii OPEN (kobiety i mężczyźni) na dystansach GIGA, MEGA, MINI.

W Klasyfikacji Zespołowej trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone trofeami sportowymi.

15. Kary

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

16. Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 15 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

17. Protesty

Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

18. Informacje dodatkowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z Velo Toruń pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

Każdy uczestnik Velo Toruń na trasie rowerowej jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie Velo Toruń bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.

Uczestnicy zawodów poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celach, o których mowa w ust.1. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów i sponsorów wydarzenia współpracujących z organizatorem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.